AB Programlarına Katılım Hakkında Bilgi ve Hassasiyet Talebi

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA,

KONU: AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonları ve AB Birlik Programlarına Katılım Hakkında Bilgi ve Hassasiyet Talebi.

SORULAR:

 • Ülkemiz “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” çerçevesinde hangi programlara katılmaktadır? 2021-2027 Döneminde Katılım Öncesi Mali Destek Programları ve Birlik Programlarından hangi programlara katılacaktır? Henüz katılım kararı alınmasa da görüşmeleri yürütülmekte olan hangi programlar bulunmaktadır?
 • Ülkemiz, Katılım Öncesi Fonlar için bir katılım bedeli ödemekte midir? Ödemekte ise bu miktar Katılım Öncesi Mali Destek Programları için ne kadardır?
 • AB Birlik Programlarına katılım için bir katılım bedeli ödenmekte midir? Ödenmekte ise bu miktar ne kadardır? Ne kadarı ulusal kaynaklardan karşılanmakta ne kadarı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonları ile finanse edilmektedir? Programlara katılım sağlanmadığı takdirde bir bedel ödenmesi gerekmekte midir?
 • 2021 – 2027 dönemi için Adalet Programı, Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık Programı, Vatandaşlar için Avrupa Programı ile bu programların alt bileşenlerine katılınacak mıdır? Katılma kararı alınan veya çalışmaları yürütülen programlar ve alt bileşenleri nelerdir? Bunlar için bir fon oluşturulmuş mudur? Oluşturulan fonların AB kaynaklarından ve ulusal kaynaklardan karşılanacak miktarı her bir bileşen için ne kadardır?
 • Katılınması düşünülüyorsa Adalet, Haklar ve Değerler Programlarına hangi amaçlarla katılınacaktır? Bunun için hazırlanmış ve kabul edilmiş bir tüzük veya anlaşma metni var mıdır? Bu bağlamda;
  • Türkiye Devleti’nin kurucusu TBMM’nin Atatürk’ün başkanlığında yapılan oturumunda kabul edilen İstiklâl Marşı, 1982 Anayasası ile Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hükmü olarak düzenlenmiştir. Türkiye Devleti’nin millî marşının “İstiklâl Marşı” olduğunu düzenleyen Anayasa’nın 3. maddesinin gerekçesine göre İstiklâl Marşımız “Türk Devleti’nin ve Milleti’nin etrafında toplandığı kutsal simgelerden biri”dir. Atatürk, İstiklal Marşımızla ilgili olarak “Bu marş, bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak, ne de unutturmak lazımdır.” demiştir. İstiklal Marşı’nda dile getirilen hukuki, siyasi, tarihi, kültürel, dini ve manevi değerlerin AB’nin geliştirmeye çalıştığı bazı hak ve değerlerle çatıştığı ve de egemenliğin kullanımına ilişkin anayasal hükümlerin Avrupa Birliği’ne katılıma engel olduğu değerlendirilmektedir. Hak ve özgürlüklerin düzenlenmesi iç egemenlik konusudur ve Anayasa’yla doğrudan ilgilidir. Henüz Avrupa Birliği’ne katılmak için anayasa değişiklikleri yapılmadan ve öncelikle AB bu konuda olumlu karar vermeden Türk vatandaşlarının ortak Avrupa kültürel mirasına, hafızaya, tarihe ve hatıraya aidiyet duygusunu ve Birliğe ait olma duygusunu güçlendirecek Birlik projelerinin kabul edilmesinin sonuçları hukuki, siyasi, sosyolojik, psikolojik ve benzeri açılardan değerlendirilmiş midir? Anayasa’ya, Anayasa’nın Başlangıç kısmında belirtilen hukuki, siyasi, tarihi, manevi ve kültürel değerlere aykırı olup olmayacağı değerlendirilmiş midir? Yapılan değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılmış mıdır? Bu değerlerle çelişen projelerin kabulü haline karşı gerekli tedbirler alınmış mıdır?  
  • TBMM tarafından kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nın “Ailenin Güçlendirilmesi” başlığı altında 595. Nolu paragraf ile “Milli ve manevi değerlerimiz ile sağlıklı nesillerin devamını ve aile kurumunu tehdit eden yönelimleri özendirecek tüm faaliyetlere karşı mücadele edilecek ve bu alanda toplumsal bilinç güçlendirilecektir.” politika ve tedbiri kabul edilmiştir. Adalet, Haklar ve Değerler programları başta olmak üzere katılınacak programlarda henüz katılmadığımız, katılmak için egemenlik devri ve bu bağlamda anayasa değişikliği gerektiren AB antlaşmalarında ve AB Temel Haklar Şartı’nda yer aldığı halde Türk hukukuyla çelişen hakları ve değerleri korumak ve geliştirmek, AB yasalarının ve politikalarının uygulanmasını iyileştirmek amacı var mıdır? Hangi haklar ve değerlerin, yasa ve politikaların korunup geliştirilmesi amaçlanmaktadır?
  • Bu haklar ve değerler arasında yasama süreçlerinde TBMM tarafından reddedilen “sexual orientation / cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet kimliği /gender identity” birer hak ve ayrımcılık yasağı temeli olarak değerlendirilmekte midir?
  • Yapılacak andlaşma ve sözleşmelerde “gender idendity mainstream / toplumsal cinsiyet kimliğinin anaakımlaştırılması” bir şart olarak yer almakta mıdır? 
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıkladığı üzere “Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmesi nedeniyle Türkiye’nin İstanbul sözleşmesinden çekilme kararı alması” gerçeğini göz önünde bulundurarak, eşcinselliği normalleştirmeye çalışan kesimler bu fonlardan yararlanacak mıdır? Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin Birlik programlarına katılım üzerinde herhangi bir etkisi olacak mıdır?
  • Fonların hangi sivil toplum unsurları tarafından nasıl kullanılacağı nasıl ve kimler tarafından tespit edilecektir? Eşcinselliği, biyolojik cinsiyetten bağımsız değişken cinsiyet kimliğini normalleştirmeyi içeren projeleri veya ailenin korunmasına ilişkin anayasal düzenlemeyle çelişen projeleri kim nasıl değerlendirecek, kabulü veya reddinde karar mercii AB makamları mı yoksa Türk makamları mı olacaktır? Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetleri dikkate alınacak mıdır? Söz konusu içerikli projeleri kabul kararlarını Türkiye makamları veya koordinatör kurumu reddedecek mi veya edebilecek midir? STK’ların ve proje konularının belirlenmesi ve projelerin kabul edilmesi konusunda koordinatör kurumun doğrudan bir etkisi olacak mıdır?
  • Ülkelerin sosyal dokusunu zayıflatmasına rağmen var olan LGBTİQ+ sosyolojik gerçeğinin azaltılması veya aileleri dağıtan aldatma ve zina olaylarının ortadan kaldırılması ve daha sağlıklı bir toplum yapısının sağlanması için Türkiye ve Avrupa’da yapılması öngörülen projelerin kabulü mümkün olabilecek midir?

Yukarıda sorulan sorulara ilişkin bilgi ve belgelerin ‘Hakka Tapan Millet’imizle paylaşılmasını ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Hakka Tapan Millet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir