Süleyman Arslan

 • Thumbnail for the post titled: MEDENİYET OKULLARI AÇILSIN!

  MEDENİYET OKULLARI AÇILSIN!

  Diğer liselerdeki zorunlu derslerin yanında seçmeli din öğretiminden daha fazlasını ve din eğitimini isteyen öğrenci ve velilerin bu taleplerini karşılamak amacıyla, Anadolu İmam Hatip Liselerinin haricinde  Medeniyet Liseleri veya Maarif Liseleri benzer bir isimle yeni okullar açılmalıdır. Bu seçeneğin mümkün olmaması halinde ikinci seçenek de mevcut Anadolu İmam Hatip Liselerinin isimlerinin Anadolu Medeniyet Liseleri veya benzer isimle değiştirilmesi, aynı müfredatın geliştirilerek devam ettirilmesidir.

 • Thumbnail for the post titled: KAN İÇİNDE GÜNEŞLER

  KAN İÇİNDE GÜNEŞLER

  batan günden sonra şimdi “geceyi onaran mimarın göklerden gelen kararı” ile İslam güneşi yeniden yükselip yüzbinlerce, milyonlarca şehidimizin pırıl pırıl kanlarında ışımaya başlarken, kızgın ve kaynayan kan içindeki yürekleri de ayaklandırıyor. Milyonlarca güneş yanıyor şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanda, Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da, Amerika’da, Türkiye’de ve Filistin’de... Küçük ve sağlam.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

  YENİ SİVİL ANAYASANIN BAŞLANGIÇ KISMINDA İSTİKLÂL MARŞINA ATIFTA BULUNULMALIDIR!

  Nasıl ki Fransa Anayasası Başlangıç kısmında 1789 tarihli haklar demecinde yazılı insan ve vatandaş hak ve hürriyetleri ile Cumhuriyet kanunlarınca tanınmış bulunan ana prensipleri resmen teyit ediyorsa, Türkiye’nin yapılacak yeni sivil anayasasının Başlangıç kısmında da İstiklâl Marşı’na açıkça atıfta bulunulmalı, İstiklâl Marşı’nın bütününde belirtilen değerler ve ana prensipler açıkça teyit edilmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

  “TÜRK VE İSLÂM TÜRKİYE DEVLETİ”

  29 Ekim 1923’te rejimin daha önce konulmayan adı ve dayandığı dini ve hukuki değerlerin adı ilan edilmiştir. Kurucu aslî iktidar olan Hakk’a tapan millet tarafından hem cumhuriyetin hem İslam dininin özü itibariyle kabulü, hem de daha sonra adlarının daha açıkça ortaya konulması eşzamanlı olarak yürütülmüştür.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (6)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (6)

  Ailenin ve Cinsiyetlerin Korunması Hakkı Anayasa'da Daha Güçlü Bir Şekilde Düzenlenmelidir!

  Anayasa’ya aile kurumunu güçlendirecek, anneyi ve anneliği, yaşlıları, cinsiyetlerin sağlıklı gelişimini koruyacak düzenlemeler ilave edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Anayasa’nın 10. , 17 ve 41 inci maddeleri yeniden düzenlenmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (5)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (5)

  Anayasa Allah'ın İsmi ile Başlamalıdır!

  Bu bağlamda, Anayasa’nın Başlangıç kısmında “Türklüğün tarihi ve manevî değerleri” kapsamında İstiklâl Marşına mutlaka atıfta bulunulmalıdır.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (4)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (4)

  Laikliğin Tanımı Yapılmalıdır!

  “Türkiye’ye özgü laiklik” gerekçesiyle laikliğin İslam dinini toplumsal yaşamda görünmez kılmayı ve genel ahlakı ortadan kaldırmayı sonuçlandıracak şekilde yorumlanması anayasal düzenleme ile engellenmelidir. Laikliğin tanımı yapılmalı, İstiklâl Marşı’na aykırı yorumlanmasına mani olacak, uyumlu yorumlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, bu sağlanamıyorsa kaldırılması düşünülmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (3)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (3)

  Laiklik topluma değil devlete ait bir niteliktir! Anayasa Mahkemesi’nin toplumu laikleştirmeye yönelik yorumlarına fırsat verilmemelidir. Bu bağlamda 1982 Anayasası’nın 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna tarafı olduğumuz BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi Madde 18/1’deki “Din ve vicdan hürriyetinin herkesin aleni veya özel olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu olarak, kendi din ya da inancını ibadet, icra, kılık kıyafet dahil bunun icaplarını yerine getirme ya da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü içerdiği”ne dair düzenlemeler eklenmelidir.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (2)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (2)

  Anayasa'da "Hakk'a Tapan Millet" Kimliği Korunmalıdır! İstiklâl Marşı’nda tasvir edilen millet - toplum yapısı seküler / laik toplum yapısı değildir. Hakk’a tapan milletin imanını boğmak için Garb’ın afakını saran hayasızca akınları iman dolu göğsünde söndüren, Allah’ın yüceliğini ve O’ndan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu evrensel bir deklarasyon şeklinde günde beş vakit insanlara ilan edip yurdumuzun semalarında yankılandıran ulu bir toplum yapısıdır.

 • Thumbnail for the post titled: YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (1)

  YENİ ANAYASA İÇİN ÖNERİLERİMİZ (1)

  Anayasamız İç ve Dış Darbe Prangalarından Kurtarılmalıdır!

  Cumhurbaşkanlığı Makamı'na Arz Olunur

  Cumhuriyet tarihi boyunca en önemli anayasal sorun, Anayasa’ya sonradan dahil edilen laiklik ilkesinin Hakk’a tapan milletimizi zincire vurmak, din ve imanını boğmak, yüce ahlaklı bir toplumu ahlaksız bir toplum haline getirmek için kullanılmaya çalışılması olmuştur.  Bu yetmemişçesine, bir de Anayasaya aykırılığı ileri sürülemeyen uluslararası sözleşmeler nedeniyle kendi öz kimliği ve değerleri ile buluşması neredeyse imkansız hale getirilmeye çalışılmıştır.